Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. W. Goetla w Krakowie, mgr Witold Tama oraz Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie, prof. Jacek Matyszkiewicz, zapraszają uczniów szkół średnich z całej Polski do udziału w Jubileuszowym 35. Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geologicznej.

Temat konkursu: Procesy geologiczne prowadzące do powstania obiektów geoturystycznych.

Tematyka konkursu obejmuje:

Zagadnienia będące przedmiotem prac i zadań konkursowych można znaleźć w następujących publikacjach:

  1. Mizerski W., 2018: Geologia dynamiczna. Nowe wydanie. Wydawnictwa Naukowe PWN.
  2. Mycielska-Dowgiałło E., Korotaj-Kokoszczyńska M., Smolska E., 1999: Geomorfologia dynamiczna z elementami stosowanej. Wybrane zagadnienia. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
  3. Słomka T. (red). 2022. Geologia. Ziemia i procesy endogeniczne. AGH: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/1284 
  4. Waśkowska A. (red). 2023. Geologia. Ziemia i procesy egzogeniczne. AGH: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/1502
  5. Migoń P. 2012: Geoturystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  6. Słomka T. (red). 2013. Katalog obiektów geoturystycznych: http://www.kgos.agh.edu.pl/index.php?action=projekty&subaction=25.9.140.921
  7. Baza danych geostanowisk Polski PIG: https://cbdgportal.pgi.gov.pl/geostanowiska/

Harmonogram Konkursu:

Do 20 stycznia 2024Deklaracja przez Szkołę chęci przystąpienia do Konkursu Zgłoszenie chęci udziału w Konkursie należy przesłać drogą e-mailową na adres: konkurs.geologiczny.2024@gmail.com W zgłoszeniu należy podać osobę odpowiedzialną z ramienia Szkoły za przeprowadzenie pierwszego etapu konkursu (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz kontakty z organizatorami Konkursu.
Do 10 lutego 2024I etap Konkursu — szkolny I etap jest organizowany indywidualnie przez każdą ze Szkół. W tym etapie uczniowie rozwiązują test opracowany przez Szkołę, obejmujący tematykę konkursu. Pytania powinny być skonstruowane w oparciu o podane wyżej pozycje literaturowe. W terminie do 10 lutego 2024 osoba wskazana przez Szkołę w zgłoszeniu, przesyła na adres e-mailowy konkurs.geologiczny.2024@gmail.com protokół z tego etapu, obejmujący listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.
Do 29 lutego 2024II etap Konkursu — centralny W ramach II etapu Konkursu, uczniowie opracują projekt tablicy geoturystycznej dla wybranego obiektu geologicznego w swojej okolicy wraz z opisem — „Projekt tablicy geoturystycznej dla [nazwa obiektu] [miejscowość]”. Zadanie to uczniowie będą mogli realizować indywidualne lub grupowo (maksymalnie 3 osoby w grupie). Wytyczne dotyczące opracowania projektu zostaną przesłane do Szkół biorących udział w Konkursie w terminie do 10 lutego 2024. Gotowe projekty należy przesłać w terminie do 29 lutego 2024 na adres e-mailowy: konkurs.geologiczny.2024@gmail.com Ogłoszenie wyników II etapu Konkursu ze wskazaniem projektów i osób zakwalifikowanych do finału Konkursu nastąpi nie później niż 4 marca 2024. Wyniki zostaną przesłane do szkół uczestniczących w Konkursie drogą e-mailową, na adres podany w zgłoszeniu Szkoły.
21–22 marca 2024III etap Konkursu — finał Jednym z zadań finałowych będzie prezentacja opracowanej w II etapie Konkursu tablicy geoturystycznej oraz dyskusja z Komisją Konkursu. Wytyczne dotyczące tej prezentacji zostaną przesłane do Szkół biorących udział w Konkursie w terminie do 10 lutego 2024. Finaliści będą również zaangażowani w realizację innych zadań indywidualnych i grupowych, skupiających się na rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, kreatywności i rozwiązywania problemów z zakresu tematyki Konkursu. Finał Konkursu odbędzie się na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie.

Kontakt w sprawach merytorycznych i organizacyjnych: konkurs.geologiczny.2024@gmail.com

Zagadnienia do etapu szkolnego Konkursu Wiedzy Geologicznej:

 Informacje o wynikach finału Szkolnego Konkursu Geologicznego:

Pozostałe wpisy