Wstęp Deklaracji

Zespół Szkół Zawodowych PGNiG w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.brzozowa5.edu.pl

Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  (w skrócie ZSZ PGNiG):

Telefon: +48 12 422 49 55
E-mail: sekretariat@brzozowa5.edu.pl
Adres korespondencyjny: ul. Brzozowa 5, 31-050 Kraków

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.malopolska.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2005-12-29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-19

Strona internetowa www.brzozowa5.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZSZ PGNiG,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZSZ PGNiG.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W ZSZ PGNiG do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Paweł Klimas, e-mail wicedyrektor@brzozowa5.edu.pl telefon: +48 12 422 49 55 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek nie spełnia wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Budynek nie spełnia wymagań.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza języka migowego jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna ), co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zapewnienie komunikacji na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę zgłaszającą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową.

Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@brzozowa5.edu.pl, telefonicznie 48 12 422 49 55

 

Raport dostępności do pobrania -> tutaj