Jestem absolwentem Technikum Geologicznego mieszczącego się na ul. Brzozowej w Krakowie, które ukończyłem w 2008 roku. Przygodę z geologią rozpocząłem w tej szkole od nauki z zakresu nauk geologicznych i Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej w Krośnie w 2004 roku. W efekcie uzyskałem dyplom upoważniający mnie do przyjęcia na studia wyższe z geologii. W trakcie nauki w szkole poszerzałem swoją wiedzę z dziedzin nauk o Ziemi poprzez uczestnictwo w ogólnopolskich konkursach tematycznych organizowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, biorąc w nim udział przez dwie kolejne edycje konkursu. Podczas nauki w technikum stałem się również dwukrotnym stypendystą Prezesa Rady Ministrów za dobre wyniki w nauce i uczestnictwo w konkursach i olimpiadach przedmiotowych ( Olimpiada Geograficzno-Nautologiczna, Olimpiada Astronomiczna, Konkursy Wiedzy Historycznej itp).

Studia wyższe rozpocząłem na kierunku geologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Nauk Geologicznych w Krakowie. W trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia uzyskałem dwukrotnie stypendium naukowe rektora UJ za wysoką średnią z ocen. Prace magisterską podjąłem po uzyskaniu licencjatu na geologii z dziedziny sedymentologii skał węglanowych u dr hab. Michała Gradzińskiego. Pracę magisterską pisałem z terenu południowej Słowacji na temat rozwoju facjalnego martwic wapiennych w Słowackim Krasie. Podczas trwania studiów magisterskich odbyłem kurs terenowy z zakresu Geologii Słowacji, który przybliżył mi budowę geologiczną Zachodnich Karpat Wewnętrznych wraz z czwartorzędowym wulkanizmem.

W trakcie studiów magisterskich podjąłem dodatkowo naukę w 2-letniej Szkole Policealnej dla dorosłych kształcącej w zawodzie technik wiertnik (która jest częścią Zespołu Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa) , uzyskując tytuł technika wiertnika. Zarówno w Technikum Geologicznym tak i tutaj nauka zawodu była poparta szczególnie istotnymi ćwiczeniami terenowymi. W Technikum Geologicznym były to ćwiczenia prowadzone na obszarze rowu krzeszowickiego i jego okolic, Sudetów, Gór Świętokrzyskich. W Technikum Wiertniczym były to wyjazdy na urządzenia wiertnicze, gdzie możliwe było poznania tajników sztuki wiertniczej.

Po uzyskaniu tytułu magistra geologii podjąłem pracę jako geolog mud logger (Mud Logger Geologist) w jednym z polskich serwisów mud loggingowych i geologicznych. Praca ta daję wyobrażenie o budowie wgłębnej jednostek geologicznych np. formacji łupkowych ordowiku i syluru, formacji mioceńskich w Karpatach czy wykształcenia złóż gazu ziemnego w basenie Wiedeńskim Czech. Ponadto wiedza zdobyta w Technikum Wiertniczym pozwala na kontrolę parametrów wiertniczych w czasie rzeczywistym i rozumienie procesu wiercenia wraz z wszelkimi zagrożeniami.

W najbliższym czasie planuję podjęcie doktoratu z zakresu sedymentologii węglanów okolic Krakowa bądź wykształcenia facjalnego oraz rozwoju sedymentologicznego w obrębie jednostki skolskiej w polskich Karpatach.

Stanisław Szczurek – mgr geologii, technik wiertnik