Regulamin uczestnictwa w projekcie -> pobierz

Projekty dotyczące utworzenia

Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja

Łączna wartość projektów 25.909.381,71 zł.

1. „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 2 061 843,46 zł.

Realizatorzy projektu:

Zespół Szkół Budowlanych nr 1(ZSB Nr 1),

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych (ZSGD i GW),

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚiM),

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).

2. „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 7 462 351,19 zł.

Realizatorzy projektu:

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 (ZSM Nr 1),

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 (ZSM Nr2),

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3(ZSM Nr3),

Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNiG),

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).

3. „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno–gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 2 724 351,15 zł.

Realizatorzy projektu:

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 (ZS Ek. Nr1),

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 (ZS Ek. Nr 2),

Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 (ZSG Nr 1),

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 (ZSG Nr 2),

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 (ZSS Nr 14),

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW Nr 1),

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).

4. „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno–elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 5 528 842,00 zł.

Realizatorzy projektu:

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 (ZSEl. Nr 1),

Zespoł Szkół Elektrycznych nr 2 ( ZSEl. Nr 2),

Zespół Szkół Energetycznych (ZSEn.),

Zespół Szkół Łączności (ZSŁ),

Zespół Szkół nr 1 (ZS Nr1),

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).

5. „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo–leśnej z ochroną środowiska (R) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 1 161 121,20 zł.

Realizatorzy projektu:

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚiM),

Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZPGNiG),

Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ Nr 1).

6. „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno–usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 6 970 872,71 zł.

Realizatorzy projektu:

Zespół Szkół Chemicznych(ZSCH) ,

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1(ZS Ek.nr1),

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 (ZS Ek. Nr 2),

Zespół Szkół nr 1(ZSnr 1),

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDiGW),

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 (ZSM nr 2),

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych (ZSP-M),

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚiM),

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).

 

     

Okres realizacji projektów: 2 stycznia 2020 r. – 29 września 2023 r.

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”.

Głównym celem projektów jest poprawa jakości kształcenia w poszczególnych branżach na terenie ZIT dla uczniów i nauczycieli poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.

Projekty zakłada kontynuowanie funkcjonowania Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) w poszczególnych branżach na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego o największym potencjale dydaktycznym dla branży na terenie ZIT.

CKZ będą realizowały: kursy/szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe, staże/praktyki uczniowskie u pracodawców. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o bazę technologiczno-dydaktyczną CKZ, wykwalifikowaną kadrę oraz wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Zadania w projektach:

1) zajęcia dodatkowe prowadzone w szkołach,

2) stypendia dla uczniów zdolnych,

3) staże dla uczniów w przedsiębiorstwach,

4) staże zawodowe dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.